× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
SPONSORER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stadgarna är det dokument som reglerar hur en förening styrs och fungerar. De är offentliga och alla som blir medlemmar i en förening godkänner vid medlemskapet föreningens stadgar. Du kan också läsa våra stagdar här online. För utskrifter rekommenderas att ladda ned vår PDF.


STADGAR FÖR
FÖRENINGEN INTERAKTIV HISTORIA (FIH) 100523, version 10.4.

§1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är ”Föreningen Interaktiv Historia” (FIH).

Styrelsen har sitt säte i SÄVAR.

§2 Föreningsform
Föreningen är en ideell historisk kulturell förening.

§3 Syfte
Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter, som ger mer än bara underhållning och som visar att kulturen även kan användas i undervisande och intresseskapande syfte, såsom:

· Att levandegöra historia genom arbete med Interaktiv historiesimulering och genom att anknyta till problembaserad historieundervisning.
· Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspels- evenemang.
· Att producera musikaliska, dramatiska, pedagogiska, kinematografiska och litterära verk.
· Att integrera musik, teater, film och andra kulturella företeelser i föreningens övriga verksamhet.
· Att anlägga ett internationellt, nordiskt, nationellt och hembygdsperspektiv på föreningens verksamhet
· Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv. oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.

§4 Kulturföretagande
Föreningen håller hårt på sin roll som ideell förening därför kan föreningen besluta att den ska bedrivas som ett gemenskapsföretag (Common Bussiness) och föreningen kan därför förlägga verksamhet som betraktas som kommersiell i ett hel- eller delägt aktiebolag.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen.

§8 Medlemskap
Som medlem antas den:
som skriftligt ansöker om medlemskap
som godkänner dessa stadgar
som betalar årlig medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på föreningsstämma och består av två kategorier:
· Full medlemsavgift, för medlemmar över 21 år
· Ungdoms- och studentavgift för ungdomar upp till och med 21 år, samt studerande till högst 30 år

Medlems råttigheter och åttaganden (gäller även ständig medlem)
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast dagen innan ordinarie föreningsstämma.

Medlemskap (gäller även ständiga medlemmar) kan av styrelsen vägras person som anses eller kan misstänkas motverka föreningens intressen och syfte. Vägrat medlemskap ska motiveras skriftligt i ett styrelseprotokoll. Sådan vägran kan överklagas till näst­kommande ordinarie förenings­stämma.

En medlem (gäller även ständiga medlemmar) som offentligt och aktivt motarbetat föreningens verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningen och dess intressen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlems medlem­skap måste diskuteras på nästa ordinarie föreningsstämma. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får styrelsen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om avstängning, uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Medlem (gäller även ständig medlem) som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§9 Ständig medlem
Ständig medlem är en medlem som genom att betala fem (5) årliga medlemsavgifter, av någon av de två kategorierna, till föreningen blir medlem på livstid. En ständig medlem betalar ingen årlig medlemsavgift efter samtidig inbetalning av fem (5) årliga medlemsavgifter, men har samma rättigheter och skyldigheter som en medlem som betalat årlig medlemsavgift och inkluderas i övrigt i stadgarna i begreppet ”medlem”. Varje år ska de ständiga medlemmarna per e-mail eller annat skriftligt sätt erbjudas en chans att avsluta sitt ständiga medlemskap och utträda ur föreningen.

§10 Hedersmedlem
Hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utses av föreningsstämma med två tredjedelar av antalet röster. En hedersmedlem ska vara en person som föreningen anser på ett betydelsefullt sätt bidragit till föreningens utveckling, kompetens eller kunskap. En hedersmedlem betalar ingen årlig medlems­avgift, men har samma rättigheter och skyldigheter som en medlem som betalat årlig medlems­avgift och inkluderas i övrigt i stadgarna i begreppet ”medlem”.

§11 Medarbetare
Som medarbetare räknas en person som aktivt arbetar i någon av föreningens arbetsgrupper, men som ej är medlem i föreningen.

Medarbetare har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämma, men ej förslags- och rösträtt.

§12 Stöttepelare
En stöttepelare är en person som stöder FIH:s syfte och verksamhet, främst med ett Stöttepelarbidrag, men också med praktiskt stöd om stöttepelaren så önskar.
Stöttepelare kan den bli som godkänner FIH:s syfte, denna paragraf (§11 Stöttepelare) i FIH:s stadgar, skriftligt anhåller om status som stöttepelare och betalar stöttepelarbidrag.

Stöttepelarbidraget fastställs av FIH:s styrelse årsvis, men ska vara minst 300 kr per år.

En stöttepelare har ingen rösträtt i föreningen, men har rätt att:
· få skriftlig information om Föreningen Interaktiv Historias verksamhet minst fyra gånger per år.
· kallas till ett Stöttepelarmöte minst en gång per år för att få information och få delge sina idéer.
· få inbjudan till vissa av föreningens arrangemang.
· få tillgång till eventuella rabatter på föreningens arrangemang.

§13 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på föreningsstämman och övrig verksamhet. Styrelsen fastställer årsvis Stöttepelarbidraget. Styrelsen kan besluta om att ansöka om lån.

Föreningens styrelse består av ordförande, samt minst två och högst åtta ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ett år i taget och ordinarie ledamöter väljs på två år. Dock väljs hälften av de ordinarie ledamöterna på ett år första gången val hålls.

Till styrelsen kan också väljas två till sex suppleanter, dessa väljs på ett år och rangordnas så att förste suppleanten inträder som ordinarie då någon ordinarie ledamot avgått eller är frånvarande osv.

Ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, har närvaro-, förslags- och rösträtt. Suppleant har rätt att deltaga i över­lägg­ningarna - men ej i beslut - och då få sin mening antecknad till protokollet. Då suppleant närvarar som ersättare för ordinarie ledamot har suppleanten normal yttrande-, förslags- och rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när mer än halva antalet ordinarie ledamöter eller suppleanter som deras ersättare, inklusive ordförande eller viceordförande, är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen utser inom sig viceordförande och övriga särskilda funktionärer som kan behövas, samt inom eller utom sig kassör och sekreterare. Är kassör och/eller sekreterare icke ledamot av styrelsen, får vederbörande vid dess samman­träden yttra sig men ej deltaga i beslut.

Styrelsen kan inom sig utse tre ordinarie ledamöter och högst två suppleanter till styrelsens Arbetsutskott (AU), för att bereda äranden innan ordinarie styrelse­möten och för att fatta beslut i ärenden som kan anses brådskande. Beslut fattade av Arbetsutskottet ska godkännas av närmast följande styrelsemöte för att anses giltigt.
Styrelsen kan bilda kommittéer inom eller utom sig som bereder och verkställer ärenden inom styrelsens befogen­heter efter beslut av styrelsen.
Styrelsen utser majoriteten av ledamöterna och ordförande i föreningens bolag för kulturföretagande. Minst en av ledamöterna i föreningens styrelse bör också sitta i bolagsstyrelsen.

Styrelsen, dess kommittéer, dess projektgrupper, föreningens olika sektionsråd och dess arbetsutskott kan sammanträda ”per capsulam” (per telefon och per e-mail). Normala regler för beslutsförhet gäller för sammanträden som sker per capsulam.

Styrelsen väljs på föreningsstämma och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. Heltidsanställd inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

§14 Projekt och projektgrupper
Föreningens styrelse kan utse projektgrupper för att handha större projekt eller flera projekt, av tillfällig natur, inom ramen för föreningens syfte. Projektgrupperna tillsätts för respektive projekts hela tidsperiod eller så länge som styrelsen anser lämpligt. När någon i en projektgrupp lämnar sitt uppdrag väljer Föreningens styrelse en ersättare.

En projektgrupp ska omfatta tre till fem ordinarie ledamöter, samt kan omfatta två till fem suppleanter. Varje projektgrupp ska ledas av en ”Projektansvarig” som tillsätts av styrelsen och fungerar som projektgruppens ordförande.

Varje projektgrupp organiserar sina respektive projekt enligt direktiv från styrelsen. Inom ett projekt kan styrelsen organisera arbetsgrupper som svarar direkt inför respektive projektgrupp och styrelsen.

Varje projektgrupp måste för styrelsen redovisa sin verksamhet och ekonomi minst en gång i halvåret. Föreningens kassör handhar ekonomin för respektive projekt.

§ 15 Projektråd
Föreningsstämma kan upprätta ett Projektråd för varje projekt som föreningen bedriver.

Ett Projekt­råds uppgift är att fungera som ett ”goodwillskapande” organ för föreningen och ett rådgivande organ till styrelsen. Ett Projektråd tar ställning till de frågor som föreläggs rådet av FIH:s styrelse. Projektrådets ställnings­taganden är inte bindande för styrelsen eller föreningsstämma. Ett Projekt­råd ska bestå av personer som på grund av speciella kvalifikationer, kunskaper och kontakter kan bidra till ett projekts fram­gång.

Det finns inga krav på medlemskap i föreningen för att bli ledamot av ett Projektråd. Varje ledamot av ett Projektråd tillsätts för projekttiden. FIH:s styrelse beslutar om antalet ledamöter i respektive Projektråd. Ett Projektråds arbete ska ledas av FIH:s ordförande och Projektrådets ordförande. Projektrådets ordförande är utsedd av FIH:s styrelse. Projektråd kan sammanträda ”per capsulam” (per e-mail och telefon).

§16 Sektioner och sektionsråd
Inom föreningen är fyra sektioner verksamma. Föreningsstämman kan besluta att organisera ytterligare sektioner. Föreningsstämman kan även besluta att upplösa en sektion och var dess verksamhet ska bedrivas efter upplösningen. Nya verksamhetsområden kan också införlivas i existerande sektioner på föreningsstämmans förslag. Sektionerna organiserar föreningens basala områden.

Sektionerna inom föreningen är:
· ”Skapandesektionen”: Här organiseras manusförfattande, rollspelsförfattande, pedagogiska läro- och hjälpmedel, teaterverksamhet och annan nyskapande verksamhet.
· ”Återskapandesektionen”: Här organiseras det militärhistoriska återskapandet (reenactment) och med den förbunden verksamhet i ”Överstelöjtnantens kompani i Västerbottens regemente”..
· ”Medskapandesektionen”: Här organiseras vårt rollspelskonvent och föreningens interna och externa rollspelande.
· ”Svartkrutsskyttesektionen”: Här organiseras föreningens svartkrutsskytte, föreningens skjutsäkerhetsutbildning och därmed förbunden verksamhet.

Varje sektion leds av en sektionsansvarig och ett sektionsråd. Sektionerna har inte egen ekonomi och kan bara fatta beslut som gäller deras område. Om beslutet omfattar kostnader eller inkomster, så måste föreningens styrelse stadfästa förslaget.

Ett sektionsråd ska omfatta tre till fem ordinarie ledamöter, samt ingen eller högst tre suppleanter. Varje sektionsråd väljs på den föreningsstämman, på förslag av rådets ”AU-representant”. Varje sektionsråd ska ledas av en ”sektionsansvarig” som väljs av sektionsrådet och fungerar som sektionsrådets ordförande, varje sektionsråd utser inom sig även en viceansvarig som ska fungera som sektionsansvarigs ställföreträdare och en sekreterare. Ytterligare en ledamot, ”AU-representanten” ska sitta i sektionsrådet, fungerande som rådgivare och sektionens valberedning, med förslags- och yttranderätt, men utan rösträtt. ”AU-representanten” utses av föreningens arbetsutskott och ska säkerställa att sektionen arbetar i samordning med de andra sektionerna och föreningens dagliga arbete.
Om sektionsrådet inte kan tillsätta posterna i sektionsrådet, kan Styrelsens AU, på förslag av sektionens ”AU-representant”, tillsätta de poster som krävs inom sektionsrådet eller nya ledamöter om sektionsrådet inte är fulltaligt av något skäl. Ledamöter tillsatta på detta sätt sitter endast tills nästa föreningsstämma.

Ett sektionsråd kan välja att sammanträda för sig själva eller som ett öppet sektionsråd där alla verksamma inom sektionen på något sätt kan delta. Beslut kan ändå bara fattas av de valda sektionsrådsledamöterna.

Varje sektionsråd organiserar sina respektive sektioner och deras verksamhet enligt stadgarna och direktiv från styrelsen. Varje sektionsråd måste för styrelsen redovisa sin verksamhet minst en gång i halvåret. Ett sektionsråd kan tilldelas medel för att kunna genomföra sin verksamhet, men föreningens kassör handhar ekonomin för respektive sektionsråd.

Ledamöterna i ett sektionsråd kan ha för sektionen och dess verksamhet unika titlar, sådana titlar ska godkännas av styrelsen om andra titlar än sektionsansvarig, viceansvarig, sektionssekreterare, sektionsrådsledamot och ”AU-representant” avses att användas.

Föreningens medlemmar kan vara aktiva i fler än en sektion, men ingen får sitta i mer än ett sektionsråd samtidigt, med undantag för AU-representanterna.

§17 Föreningsdirektör, dennes åligganden och rättigheter
Styrelsen kan om den så anser lämpligt tillsätta en Föreningsdirektör (FD). FD är direkt underställd styrelsen och/eller befullmäktigat ombud för styrelsen. FD är redo­­­visningsskyldig inför både styrelsen och styrelsens befullmäktigade ombud.

FD har att sköta föreningens löpande för­valt­ning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. FD svarar för föreningens administration, prövning av medlemskap i föreningen, annan daglig verksamhet och leder kansliets arbete, inklusive övriga anställda. I dessa ärenden har FD rätt att teckna föreningens firma.

Styrelsen fastställer ersättningsnivå och -form till FD och ska upprätta en arbetsbeskrivning för FD.

§ 18 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på föreningsstämma en eller två revisorer och en eller två revisorssuppleanter. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§19 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på föreningsstämma en till tre valberedare, varav en ordförande. Valbar är medlem i föreningen.

§20 Kallelser
Kallelser till föreningsstämma och andra meddelande kommer till medlemmarnas kännedom först och främst genom e-mail och anslag på hemsida, men även genom telefonkontakt eller brev. Kallelse till styrelsemöte och andra möten sker först och främst genom e-mail, telefonkontakt eller brev. Även annonser i lokalpressen kan användas vid kallelser.

§21 Förslag till ärenden att behandla på föreningsstämma
Såväl medlem som styrelsen får lämna in förslag att behandlas av föreningsstämma. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsstämma. Styrelsen ska till föreningsstämman avge skriftligt yttrande över medlems förslag. Både medlems förslag (motion) och styrelsens förslag (proposition) ska läggas ut på föreningens hemsida senast en vecka innan föreningsstämma.

§22 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma sammankallas senast den 31 maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att ordinarie föreningsstämman ska vara behörig måste föreningens medlemmar kallas minst två veckor i förväg. Om föreningsstämman tvingas hållas efter den 31 Maj kan stämman ändock enhälligt besluta att föreningsstämman är behörig sålänge kallelse skett i behörig ordning.

Vid föreningsstämman äger envar av föreningens medlemmar, som upptagits i den av mötet justerade röst­längden, rätten att yttra sig och delta i beslut. Varje medlem äger en röst. Föreningens medarbetare har närvaro- och yttranderätt på förenings­stämma, men ej förslags- och rösträtt. Föreningens revisor(-er) får, även om denne/dessa ej är medlem, närvara vid förenings­stämman och därvid yttra sig. Vederbörande äger dock ej rätten att deltaga i beslut, men har rätt att få till protokollet antecknat mot beslut avvikande mening.

I röstlängd får endast upptagas medlemmar som senast dagen före föreningsstämman erlagt den för den löpande verksamhetsperioden gällande medlemsavgiften, samt ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. Medlem som vill förlänga sitt medlemskap kan med styrelsens godkännande betala sin avgift på stämmodagen, innan stämman påbörjats.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie föreningsstämma:

mötets öppnande
justering av röstlängd
val av mötespresidium: mötets ordförande, mötets viceordförande och mötets sekreterare
val av två personer att justera protokollet och dessutom räkna röster
fråga om kallelse till föreningsstämma skett i behörig ordning
behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och periodredovisning med balans- och resultatredovisning för den senaste verksamhetsperioden, jämte revisorernas berättelse
fastställande av resultat- och balansräkning för samma period
fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkning
beslut ansvarsfrihet för styrelse
beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan förkommande verksamhetsperiod
beslut om styrelsens förslag till budget förkommande verksamhetsperiod
beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsperiod
val av föreningens ordförande för tiden till och med ordinarie föreningsstämma
val av två till åtta ordinarie styrelseledamöter, valda på två år
val av två till sex styrelsesuppleanter, valda på ett år i rangordning
val av ett sektionsråd för varje sektion, ledamöter och suppleanter sitter på ett år i taget.
val av revisorer för granskning av förvaltningen under löpande verksamhetsperiod
val av valberedare för kommande verksamhetsår
övriga frågor, vilka hänskjutits till föreningsstämman eller av enskild medlem skriftligen anmälts till styrelsen senast 7 dagar före föreningsstämman
mötets avslutande

§23 Extra föreningsstämma
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen till extra föreningsstämma. På en extra föreningsstämma kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas. Det åligger styrelsen att kalla till extra föreningsstämma inom fyra veckor från den dag då framställan därom inkom.

§24 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser. Om det finns anställda administratörer i föreningen, har dessa rätt att i löpande ärenden, angivna i en arbetsbeskrivning, teckna firma.

§25 Rösträtt
Endast fullt betalande, närvarande medlem som betalt medlemsavgift senast dagen före stämman äger rösträtt på föreningsstämma (samma gäller för ständig medlems närvaro första gången inbetalning skett som ständig medlem). På styrelse- och sektionsmöten äger endast ordinarie ledamöter, inklusive ordförande, rösträtt. Emellertid har suppleanter som ersätter ordinarie ledamot rösträtt på det möte där suppleanten tjänstgör istället för ordinarie ledamot.

§26 Röstförfarande
Röstning sker öppet, dock kan val eller annan fråga av större vikt avgöras genom sluten om­röst­ning, om någon medlem, be­gär detta. Som föreningsstämmans eller styrelsens beslut gäller den mening som erhåller det högsta antalet röster, om inget annat står i stadgarna. Vid lika röstetal av­göres val genom lottning. I andra ärenden gäller i sådant fall den mening som biträdes av mötets ordförande.

§27 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra föreningsstämma med 2/3 av antalet avgivna röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.

§ 28 Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Röstfullmakter tillåts inte i föreningen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 32 §.

§ 29 Tvist - Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens/skiljemans kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

§30 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie föreningsstämma. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Beslutet måste antagas med två tredjedelar av antalet röster och föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på den sista föreningsstämman. I beslut om upplösning ska framgå var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar