× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
Är du intresserad av historia och soldatlivet under 1800-talet?

Föreningen Interaktiv Historias återskapandesektion (reenactment), "Kongl. Wästerbottens Regemente - Överstelöjtnantens kompani" är på ständig jakt efter nya medlemmar.

Är du intresserad av att lära dig hur man marscherade och stred under det tidiga 1800-talet? Vill du vara med och delta i uppvisningar och/eller på olika historiska återskapanden i Sverige och Europa?
 EXERCISFöreningens reenactmentgrupp, Överstelöjtnantens kompani, består i nuläget av två plutoner. En pluton i Sävar och en i Umeå. Båda plutoner tränar regelbundet, en gång i veckan (kvällstid) på främst marsch men även vapenexercis, framryckningar och mycket mer.

1:a Pluton, Sävarplutonen, tränar onsdagar kl 19:00
2:a Pluton, Umeåplutonen, tränar torsdagar kl 18:00

Vill du vara med och exercera? Ta kontakt med någon av plutoncheferna! Mer information här

Marschexercis
Marsch är förflyttning av militära enheter i allmänhet. Marsch sker normalt till fots och ofta i takt. Marschen var avgörande i krigsföringen under 1800-talet. Utan ett beständigt kommunikationflöde var fasta formationer och förflyttningar essentiellt för ett effektivt slag. Under uppvisningar genomför vårt kompani marsch i takt med musik, fråmst trumma.

Vapenexercis
Med Vapenexercis avses övning av hantering av vapen under olika lystringsgrader och marsch, exercis i olika stridsformeringar och skjutning.
Detta sker genom att man drillar soldaterna, man övar exercisrörelserna tills de kan utföras med stor precision och perfekt samtidighet.


SKJUTNING

Vi lär oss skjuta med och rengöra flinglåsgevär


SKOLNINGSHELGER

  

Föreningen genomför inte bara fysiska övningar utan ger även sina medlemmar en djupare utbildning i krigsföring, historia och 1808-1809 års reglemente. Denna utbildning genomförs normalt under s.k skolningshelger där föreningen bjuder in olika sakkunniga specialister.

Skolningshelgerna är öppna för alla så detta är ett bra tillfälle att söka information och ta kontakt med föreningens reenactmentgrupp.

Den senaste skolninghelgen genomfördes 17-18 januari 2009. Du kan se bilderna här


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: reenactment@interaktivhistoria.se
Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar